Job search
Job Search
Latest news
More news: (showing 1 - 20 of 12682)           

Job opportunities with GLL

Junior Gymnastics Coach

GLL
Reference: 040430
Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK
Closing date: 07 Feb 2019
GLL, the UK’s largest leisure facilities provider and one of the first and largest leisure social enterprises, is looking for Gymnastics Coaches based at Fairwater Leisure Centre in Cardiff for our lessons and courses for children and adults.

Gymnastics is a key area of focus and investment for us. So far this year, we’ve invested £100k into our gymnastics facilities and equipment and there is much more investment to come. We’re a key player in 2012 Olympic legacy and in turn, our gymnastics courses are more popular than ever. With over 30 training facilities, including three impressive, sought-after purpose built gymnastics training units, we teach gymnastics to over 5,000 children and trampoline to over 1,500. Although we’re proud that our courses are so popular and have waiting lists for people to join, our aim is to get as many people off of those waiting lists and into lessons – and that’s where you come in.

The fact that you’re passionate about gymnastics is an understatement. You’ll live and breathe gymnastics and want to share that passion with your pupils and colleagues alike. A good all-rounder, you’ll also specialise in any of a number of disciplines that we teach such as men’s and women’s artistic, rhythmic, trampoline and acrobatic. You’ll be able to teach all groups from young children to adults and all abilities from those who enjoy gymnastics as a hobby to our elite pupils and medal winners.

You’ll thrive on seeing others develop and as your courses and lessons will be your own to lead and plan, you’ll influence their success and growth. Ensuring the lessons are enjoyable, you’ll be able to think on your feet and be creative with the facilities around you, still making sure that your pupils are constantly observed and kept safe. Due to our size and scale, there will be plenty of hours available for you to coach and the bigger our courses get, the more opportunity there will be to further develop your career with us. We invest in our people as well as our facilities and we aim to upskill and progress people throughout their time with us.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:
- Pension schemes
- Discounted membership at our leisure centres
- Career pathways
- Ongoing training and development to help you to be the best

If you have the passion and skills for this role, apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualification, and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.
Mae GLL, sef darparwr cyfleusterau hamdden mwyaf y DU ac un o’r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf, yn chwilio am Hyfforddwyr Gymnasteg a leolir yn Canolfan Hamdden y Tyllgoed yn Caerdydd er mwyn dysgu gwersi a chyrsiau i blant ac oedolion. Mae gymnasteg yn faes allweddol yr ydym ni’n canolbwyntio arno ac yn buddsoddi ynddo. Hyd yn hyn eleni, rydym wedi buddsoddi £100k yn ein cyfleusterau a’n hoffer gymnasteg ac mae llawer mwy i’w fuddsoddi eto.

Rydym yn rhan allweddol o waddol Gemau Olympaidd 2012 ac o ganlyniad, mae ein cyrsiau gymnasteg yn fwy poblogaidd nag erioed. Gyda mwy na 30 o gyfleusterau hyfforddi, gan gynnwys tair uned drawiadol wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer gymnasteg ac sy’n boblogaidd iawn, rydym ni’n addysgu gymnasteg i fwy na 5,000 o blant ac yn rhoi gwersi trampolîn i fwy na 1,500. Er ein bod ni’n falch bod ein cyrsiau mor boblogaidd a bod gennym ni restrau aros i bobl ymuno, ein nod yw cael cymaint o bobl ag sy’n bosibl oddi ar y rhestrau aros hynny ac i gymryd rhan mewn gwersi - dyna yw eich cyfraniad chi.

Mae’r ffaith eich bod chi’n angerddol dros gymnasteg yn ddweud cynnil. Bydd disgwyl i chi fod yn byw ac yn bod ym myd gymnasteg ac eisiau rhannu’r angerdd hwnnw â’ch disgyblion a’ch cydweithwyr fel ei gilydd. Yn unigolyn amryddawn tu hwnt, byddwch chi hefyd yn arbenigo mewn nifer o ddisgyblaethau yr ydym ni’n eu haddysgu, megis dosbarthiadau artistig, rhythmig, trampolîn ac acrobatig ar gyfer dynion a menywod. Byddwch chi’n gallu addysgu pob grŵp gan gynnwys plant ac oedolion o bob gallu, o’r rhai hynny sy’n mwynhau gymnasteg fel hobi i’n disgyblion elit sy’n ennill medalau.

Byddwch chi’n ffynnu ar weld eraill yn datblygu a chan mai chi fydd yn gyfrifol am arwain a chynllunio eich cyrsiau a’ch gwersi eich hun, byddwch chi’n dylanwadu ar eu llwyddiant a’u datblygiad. Er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn mwynhau’r gwersi, byddwch chi’n gallu byrfyfyrio a bod yn greadigol â’r cyfleusterau o’ch cwmpas, a gwneud yn siŵr eich bod chi’n goruchwylio eich disgyblion yn gyson ac yn sicrhau eu bod nhw’n ddiogel. Oherwydd ein maint a’n graddfa, bydd digonedd o oriau ar gael i chi hyfforddi a pho fwyaf fydd ein cyrsiau’n tyfu, y mwyaf o gyfleoedd fydd ar gael i chi ddatblygu eich gyrfa ymhellach gyda ni. Rydym ni’n buddsoddi yn ein pobl yn ogystal â’n cyfleusterau ac rydym ni’n bwriadu gwella sgiliau a datblygu pobl drwy gydol eu hamser gyda ni.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddiannau y byddech yn eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:
- Cynlluniau Pensiwn
- Aelodaeth ar ostyngiad yn ein canolfannau hamdden
- Llwybrau gyrfa
- Hyfforddiant a datblygiad parhaus i’ch helpu i sicrhau mai chi yw’r gorau

Os oes gennych awch a’r sgiliau addas ar gyfer y swydd hon, anfonwch gais nawr yn.

Mae’r holl gyfraddau tâl yn amodol ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Er mwyn cyrraedd rhestr fer ar gyfer y swydd hon, bydd angen i ymgeiswyr mewnol ddangos eu hymrwymiad i GLL trwy ddod yn aelod Cymdeithas os ydynt yn gymwys.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.
APPLY NOW
Sign up for FREE ezines & magazines
Other vacancies with GLL

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Hackney, London, UK

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Wantage, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Cockermouth, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £18,471 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Bath, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Faringdon, Oxfordshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £7.96 per hour
Job location: Sleaford, Lincolnshire, UK

Senior Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £22,320 per annum
Job location: Ruislip, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Chelsea, London, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £10.20 per hour
Job location: Woolwich, London, UK

Dry Side Leisure Assistant

Salary: Up to £8.75 per hour
Job location: Bath, UK

Extreme Sport Supervisor

Salary: UP to £11,160 per annum based on 20 hours per week
Job location: London, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Archway, North London

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Witney, Oxfordshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Swindon, Wiltshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £7.50 per hour
Job location: Swindon, Wiltshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Appleby-in-Westmorland, UK

Healthy Living Instructor (Hydro)

Salary: £22 per hour
Job location: Bath, Somerset, UK

Health Referral Facilitator

Salary: £9.71 per hour
Job location: Bath, Somerset, UK

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Brixton, London, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Trampoline Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Nursery Assistant Practitioner

Salary: £10.20 per hour
Job location: Edgware, North London

Child and Family Practitioner

Salary: £10.20 per hour
Job location: Thamesmead, London, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Barnet, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Trampoline Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Senior Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £22,320 per annum
Job location: Epsom, Surrey, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Brixton, London, UK

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Tadworth, Surrey, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Workington, Cumbria, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Finchley, London, UK

Junior Trampoline Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: Cardiff, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: York, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: Bath, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: London, UK

Catering Supervisor

Salary: Up to £20,667 per annum
Job location: Kentish Town, London, UK

Senior Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £22,320 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: West Norwood, South London

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Cambridge, Cambridgeshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £7.96 per hour
Job location: North Hykeham, Lincoln

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Witney, Oxfordshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £8.75 per hour
Job location: Cambridge, Cambridgeshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £8.75 per hour
Job location: Witney, Oxfordshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Gerrards Cross, Buckinghamshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £10.20 per hour
Job location: Tadworth, Surrey

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Tadworth, Surrey

STA Baby and Pre-School Award

Salary:
Job location: London, UK

STA Certificate in Teaching Swimming

Salary:
Job location: London, UK

STA Certificate in Teaching Swimming

Salary:
Job location: Swindon, UK

STA Certificate in Teaching Swimming

Salary:
Job location: London, UK
More jobs
Westmorland County FA
top job

Chief Executive Officer

Westmorland County FA
Salary: £37,000 - £38,500
Location: Kendal, UK
BH Live
top job

Swimming Teacher

BH Live
Salary: Up to £14.08 per hour, depending on experience
Location: South Coast, United Kingdom
West Lothian Leisure
star job

Head of Operations

West Lothian Leisure
Salary: £53,804 - £60,273 (Pay Award pending)
Location: Xcite Head Office, Bathgate, United Kingdom
Harlow Leisurezone
star job

Operations Assistant

Harlow Leisurezone
Salary: Competitive Salary + Full Gold Membership of the Centre
Location: Harlow, UK
Wirral Borough Council
star job

Group Fitness Team Leader

Wirral Borough Council
Salary: £30,756 to £33,136
Location: Wirral, UK
Link4Life
star job

Deputy General Manager

Link4Life
Salary: Band 5, £25,902 - £30,097 (pro rata if part time)
Location: Rochdale, UK
Trafford Leisure
star job

Duty Manager

Trafford Leisure
Salary: £18,500 rising to £20,200
Location: Trafford, UK
Trafford Leisure
star job

Gymnastics /Trampolining Brand Development Manager

Trafford Leisure
Salary: Circa £22k - £25k dependant on experience
Location: Trafford, UK
énergie fitness
star job

Operations Director

énergie fitness
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Milton Keynes, UK
recruiting with sports management
énergie fitness
star job

Commercial Director

énergie fitness
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Milton Keynes, UK
Caterham School
star job

Sports Centre Operations Manager

Caterham School
Salary: Competitive, based on qualifications and experience
Location: Caterham, Surrey, United Kingdom
Magna Vitae
star job

Attraction (High Wires) Manager

Magna Vitae
Salary: £30,153 per annum
Location: Altitude44, Grand Parade, Skegness, Lincolnshire, United Kingdom
Everybody Sport and Recreation
star job

MASTER Aquatic Leads – 3 roles

Everybody Sport and Recreation
Salary: £26,821- £30,152
Location: Cheshire Region, United Kingdom
Derby City Council
star job

Leisure Centre Manager

Derby City Council
Salary: £32,233 – £36,153 a year
Location: Queen's Leisure Centre - Derby, United Kingdom
truGym
star job

Duty Manager

truGym
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Peterborough, UK
The Gym Group
star job

Assistant General Manager

The Gym Group
Salary: £competitive
Location: Nationwide, United Kingdom
recruiting with sports management

Assistant General Manager - Manchester Fallowfield

The Gym Group
Salary: Fantastic Benefits
Location: Greater Manchester, England

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: The Mall, Wood Green, United Kingdom

Marketing Assistant

The Gym Group
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Cardiff, Wales, UK

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Cardiff, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Hounslow, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Cardiff, United Kingdom

Holiday Activity/Sports Centre Assistant Manager

Clayesmore School
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Dorset, UK
training with sports management

Fitness Instructor

Charterhouse Club
Salary: Competitive Salary and Benefits dependent on experience
Location: Godalming, UK

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Hounslow, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Bristol, City Centre, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Leeds, United Kingdom

Sales Advisor

Mytime Active
Salary: Up to £16,286.40 per annum
Location: Kent, England

Gym Trainer

The Gym Group
Salary: Fantastic Benefits
Location: Fallowfield, Manchester, United Kingdom

Personal Trainer / Fitness Trainer

The Gym Group
Salary: Keep 100% of your earnings
Location: Leeds, York Road, United Kingdom
More jobs: (Showing 1 - 30 of 393)           

Video Gallery

Myzone
Tracking your workout effort just became effortless.
Visit website
More videos

Company profile

Company profile: EZ-Runner Systems Ltd
With over 600 clients worldwide in Spa, Golf, Health Club, Hotel and Kids Play Leisure, we have a proven track record endorsed by a diverse range of industry leaders.
View full profile >
More company profiles

Featured Supplier

Core Health & Fitness presents the new Star Trac FreeRunner
Treadmills are the most used cardio equipment in the gym but have seen the least amount of innovation in the past 15 years
View full details >
More featured suppliers

Property & Tenders

Location: High Lodge, Thetford Forest
Company: Forestry Commission
Location: White Rocks, Hastings
Company: GVA
More properties & tenders

Diary dates

22-24 Jan 2019
Harrogate Convention Centre, Harrogate, United Kingdom
28-29 Jan 2019
Radisson Blu Hotel, London Stansted, Stansted, United Kingdom
29-31 Jan 2019
Ericsson Exhibition Hall, Ricoh Arena, Coventry, United Kingdom
27-28 Feb 2019
Chesford Grange, Kenilworth, United Kingdom
More diary dates